สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
:

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานภายใน   กองการพัสดุ