งานโสตทัศนูปกณ์
งานโสตทัศนูปกรณ์ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

       งานโสตทัศนูปกรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นฝ่ายงานที่มีภาระงานหลักด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน ห้องประชุม   งานบริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน ห้องประชุม และบริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภาคสนาม  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการสำหรับอาจารย์     งานกิจกรรมสำคัญต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และงานภาคสนามนอกสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยใหม่จัดขึ้น

>บุคลากร
1.นายณรวัฒน์    ทวีเจริญพร
2.นายอนันต์       หมูฝั้น
3.นายวราวุธ       จันทรส
4.นายปิยะพงษ์   จอมคำ
 

 

 
>ช่องทางการติดต่อ
 
  สำนักงาน 053-885346 053-885347
  ติดต่อภายใน 5346 ชั้น3อาคาร27  และ 5347 ชั้น1 อาคาร3