คณะผู้บริหาร

นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายคนึง กาบกันทะ
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
โทร. 093-2798574
อีเมล์ : tttkub@hotmail.com

นางเบญจวรรณ ฉิมบุญมา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทร. 053-885382

DBDCMRU
หัวหน้างานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
โทร. 053-885382

นายอภิชาติ มูลงาม
หัวหน้าหน่วยงานภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่

นายเกษตร ทาอินต๊ะ
หัวหน้างานวิศวกรรมและสถานปัตยกรรม
โทร. 053-885327

นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร
รักษาการหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
โทร. 053-885346

นางรุ่งทิพย์ ไคร้ก้ำ
รักษาการหัวหน้างานอนามัยและบริการ
โทร. 053-885342