งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

dbdcmru
หัวหน้างานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

นายธนะโชค สันต์สวัสดิ์
วิศวกร

นายชายญาพร ยั่งยืน
ผู้ปฏิบัติงานช่าง ระดับชำนาญงาน (เครื่องทำความเย็น)

นายปัญญา สุกะโต
ผู้ปฏิบัติงานช่าง(ซ่อมบำรุง)

นายทัด ใจดา
ช่างประปา ระดับช3

นายวิฑรูย์ หล้าเมละ
ผู้ปฏิบัติงานช่าง(ประปา)

นายอุเทน ไม้ปู
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายนิรันดร์ ปัญญาราช
ผู้ปฏิบัตรงานช่าง(ซ่อมบำรุง)

นายทองอินทร์ สายเที่ยง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายสมจิตร สายเที่ยง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายดวงเนตร ขุนนา
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายสิงหา บุญมา
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายทิวา ขยันยิ่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายบัณฑิต ช่างแย้ม
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายสุริยัน กองเย็น
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายเจษฎา เขียววาท
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายบุญรัตน์ ไคร้จักร
ผู้ปฏิบัติงานช่าง