งานบริหารทั่วไป

นางเบญจวรรณ ฉิมบุญมา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวจิดาภา ริพล
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับส4

นางสาวกุหลาบ โถนาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเขมวดี นนทะธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 053-885380

นางหนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุ