งานอนามัยและบริการ

นางรุ่งทิพย์ ไคร้ก้ำ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางกชณัช สุวรรณ์
แม่บ้าน ระดับ บ2

นางรวิพร ไฝทา
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางศรีนวล แก้ววงศ์แสง
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางรัมภา จอมคำ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางหรัญญา เตยะ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางนงลักษณ์ ปันทรา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นางลัดดาวรรณ ทรงธิบาย
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางมลิวัลย์ สุตาหมื่น
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นายสง่า แป้นเพชร
ผู้ปฎิบัติงานบริการ