งานอนามัยและบริการ

นางรุ่งทิพย์ ไคร้ก้ำ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทร. 053-885342

นางกชณัช สุวรรณ์
แม่บ้าน ระดับ บ2

นางรวิพร ไฝทา
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางศรีนวล แก้ววงศ์แสง
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางรัมภา จอมคำ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางหรัญญา เตยะ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางนงลักษณ์ ปันทรา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นางลัดดาวรรณ ทรงธิบาย
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางมลิวัลย์ สุตาหมื่น
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นายสง่า แป้นเพชร
ผู้ปฎิบัติงานบริการ