งานวิศกรรมและสถาปัตยกรรม

นายเกษตร ทาอินต๊ะ
หัวหน้างานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
โทร. 053-885327

นายธราธร สวนปาน
สถาปนิก
โทร. 053-885327

นายอุทัย ใจสักเสริญ
วิศวกรโยธา
โทร. 053-885327

นายภาณุพงศ์ พื้นผาสุข
สถาปนิก
โทร. 053-885327

นายภาณุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์
วิศวกรโยธา
โทร. 053-885327

นายสามารถ วงค์สุวรรณ์
วิศวกรโยธา
โทร. 053-885327

นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล
วิศวกร
โทร. 053-885327

นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์
วิศวกรไฟฟ้า
โทร. 053-885382

นายประพันธ์ ดวงดี
วิศวกรเครื่องกล

นางสาวรัชดาภรณ์ พานคร้าม
วิศวกรโยธา

นายยศพัทธ์ ยาย่อ
วิศวกร

นายวัชรชัย เด่นพอม
วิศวกรโยธา