ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ข้อบังคับ
ข้อบังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองอาคารสถานที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 930
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 889
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.2 KB 1007
ระเบียบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 983
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ จํานวนวัน เงื่อนไขเกี่ยวกับการลา และการให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจําตำแหน่งในระหว่างการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 836
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบบันทึกการแจ้งซ่อมบำรุง (กอท.01) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.55 KB 1203
แบบจองห้องประชุม (กอท.03) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 3478
ขออนุญาตทำบัตรจอดรถยนต์ (กอท.04) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.8 KB 1585
แบบ ยืม – คืน อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ (กอท.05) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.42 KB 1240
บค.ล 1 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.68 KB 501
บค.ล 2 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.73 KB 500
บค.ล 3 แบบใบลาพักผ่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.75 KB 433
บค.ล 4 แบบใบลาอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.38 KB 406
ใบเบิกพัสดุ-กองอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.61 KB 408
บันทึกขอมอบหมายภาระงานแทน-กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.82 KB 430
แบบฟอร์มจดบันทึกเวลาการมาปฏิบัติแต่ละสัปดาห์ (รายบุคคล) JPEG Image ขนาดไฟล์ 575.55 KB 297
แบบฟอร์มรายงานและบันทึกผลการปฏิบัติ (รายบุคคล) JPEG Image ขนาดไฟล์ 609.56 KB 292
บันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้สแกนเวลาในการปฏิบัติงานราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.66 KB 268
แบบฟอร์มงานการเงิน และพัสดุ
แบบฟอร์มใบเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.72 KB 805
เอกสารเผยแพร่ / คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ห้องเรียน ห้องประชุม /คู่มือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์โสตฯ อาคารเรียนจตุราคาร 1,3,4 และ 5 (How to use the device in the classroom 1,3,4 and 5 building.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.05 KB 1230
เอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์โสตฯ อาคารเรียน 27(How to use the device in the classroom 27 building.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.77 KB 556
เอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์โสตฯ อาคารเรียน29 อาคาร 90 ปี(How to use the device in the classroom 29 building.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.12 KB 571