ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ข้อบังคับ
ข้อบังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองอาคารสถานที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 852
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 825
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.2 KB 938
ระเบียบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 895
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ จํานวนวัน เงื่อนไขเกี่ยวกับการลา และการให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจําตำแหน่งในระหว่างการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 761
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบบันทึกการแจ้งซ่อมบำรุง (กอท.01) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.55 KB 1083
แบบจองห้องประชุม (กอท.03) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.15 KB 3156
ขออนุญาตทำบัตรจอดรถยนต์ (กอท.04) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.8 KB 1436
แบบ ยืม – คืน อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ (กอท.05) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.42 KB 1144
บค.ล 1 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.68 KB 393
บค.ล 2 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.73 KB 403
บค.ล 3 แบบใบลาพักผ่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.75 KB 353
บค.ล 4 แบบใบลาอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.38 KB 338
ใบเบิกพัสดุ-กองอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.61 KB 326
บันทึกขอมอบหมายภาระงานแทน-กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.82 KB 338
แบบฟอร์มจดบันทึกเวลาการมาปฏิบัติแต่ละสัปดาห์ (รายบุคคล) JPEG Image ขนาดไฟล์ 575.55 KB 233
แบบฟอร์มรายงานและบันทึกผลการปฏิบัติ (รายบุคคล) JPEG Image ขนาดไฟล์ 609.56 KB 226
บันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้สแกนเวลาในการปฏิบัติงานราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.66 KB 208
แบบฟอร์มงานการเงิน และพัสดุ
แบบฟอร์มใบเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.72 KB 697
เอกสารเผยแพร่ / คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ห้องเรียน ห้องประชุม /คู่มือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์โสตฯ อาคารเรียนจตุราคาร 1,3,4 และ 5 (How to use the device in the classroom 1,3,4 and 5 building.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.05 KB 1163
เอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์โสตฯ อาคารเรียน 27(How to use the device in the classroom 27 building.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.77 KB 485
เอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์โสตฯ อาคารเรียน29 อาคาร 90 ปี(How to use the device in the classroom 29 building.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.12 KB 499