ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ข้อบังคับ
ข้อบังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองอาคารสถานที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 885
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 852
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.2 KB 970
ระเบียบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 941
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ จํานวนวัน เงื่อนไขเกี่ยวกับการลา และการให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจําตำแหน่งในระหว่างการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 795
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบบันทึกการแจ้งซ่อมบำรุง (กอท.01) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.55 KB 1127
แบบจองห้องประชุม (กอท.03) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 3347
ขออนุญาตทำบัตรจอดรถยนต์ (กอท.04) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.8 KB 1497
แบบ ยืม – คืน อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ (กอท.05) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.42 KB 1186
บค.ล 1 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.68 KB 434
บค.ล 2 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.73 KB 455
บค.ล 3 แบบใบลาพักผ่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.75 KB 384
บค.ล 4 แบบใบลาอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.38 KB 365
ใบเบิกพัสดุ-กองอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.61 KB 361
บันทึกขอมอบหมายภาระงานแทน-กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.82 KB 376
แบบฟอร์มจดบันทึกเวลาการมาปฏิบัติแต่ละสัปดาห์ (รายบุคคล) JPEG Image ขนาดไฟล์ 575.55 KB 257
แบบฟอร์มรายงานและบันทึกผลการปฏิบัติ (รายบุคคล) JPEG Image ขนาดไฟล์ 609.56 KB 249
บันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้สแกนเวลาในการปฏิบัติงานราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.66 KB 233
แบบฟอร์มงานการเงิน และพัสดุ
แบบฟอร์มใบเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.72 KB 749
เอกสารเผยแพร่ / คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ห้องเรียน ห้องประชุม /คู่มือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์โสตฯ อาคารเรียนจตุราคาร 1,3,4 และ 5 (How to use the device in the classroom 1,3,4 and 5 building.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.05 KB 1192
เอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์โสตฯ อาคารเรียน 27(How to use the device in the classroom 27 building.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.77 KB 512
เอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์โสตฯ อาคารเรียน29 อาคาร 90 ปี(How to use the device in the classroom 29 building.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.12 KB 526